اجزای سلول یوکاریوتی جانوری

ساختار سلول یوکاریوتی جانوری

سه بخش در سلول یوکاریوتی جانوری وجود دارد که در گیاهی وجود ندارد: تاژک، سانتریول و لیزوزوم.

لیزوزوم : وزیکول دارای آنزیم های گوارشی لیزوزیم است.

لیزوزوم ، کیسه یا ویزیکولی است که داخل آن آنزیم هایی به نام لیزوزیم وجود دارد. در واقع، لیزوزوم ویزیکولی است که حاوی آنزیم های گوارشی لیزوزیم است.

اما می خواهیم بدانیم تفاوت سلول های یوکاریوتی و پروکاریوتی در چیست؟

سلول های پرو کاریوتی برخلاف یوکاریوتی ها گرچه غشای پلاسمایی (غشای سلولی) دارند اما فاقد غشای درون سلولی هستند. یعنی هیچ کدام از اجزای این سلول دارای غشا نیستند.

 اجزای غشادار سلول اندامک های درون سلول نام دارند. یعنی قسمت های احاطه شده با غشا را اندامک می گوییم.

تاژک در سلول گیاهی وجود ندارد. اما در سلول های جنسی نر بعضی گیاهان به شکل یک استثنا وجود دارند.

سانتریول هم در سلول گیاهی وجود ندارد اما به طور استثنا گیاهان ابتدایی مثل خزه و سرخس دارای سانتریول هستند.

تاژک از دسته هایی که به آن ها سانتریول می گوییم تشکیل شده که به حرکت سلول کمک می کند. پس قسمت ابتدایی تاژک از جنس سانتریول است. قسمت های انتهایی آن ممکن است از جنس سانتریول نباشد.

سانتریول شامل 9 دسته 3 تایی از میکروتوبول است. ریزلوله نیز همان میکروتوبول است که سانتریول ها از آن تشکیل شده اند.

جسم گلژی از دیگر قسمت های مهم سلول یوکاریوتی جانوری است. قسمت دیگر نیز یک غشای پلاسمایی است که در تمام سلول ها اعم از سلول های گیاهی و جانوری وجود دارد.

شبکه آندوپلاسمی صاف و زبر نیز دیگر بخش های سلول یوکاریوتی جانوری هستند. شبکه آندوپلاسمی زبر به هسته چسبیده است و شبکه آندوپلاسمی صاف به شبکه آندوپلاسمی زبر چسبیده است. یعنی به ترتیب هسته، شبکه آندوپلاسمی زبر و بعد هم شبکه آندوپلاسمی صاف را داریم.

اما علت اینکه به آن ها شبکه آندوپلاسمی زبر گفته می شود اینست که ریبوزوم ها به آن ها چسبیده اند. نقاط بسیار ریز موجود در هسته نیز همان ریبوزوم ها هستند.

بخش بعدی، پراکسی زوم ها هستند که در آن ها H2O2 تولید و نیز تجزیه می شود. H2O2 ماده ی بسیار سمی است بنابراین سلول بخشی را از جنس غشای پلاسمایی در نظر گرفته است که H2O2 در ان تولید و همانجا نیز تجزیه شود. که این تجزیه توسط آنزیم کاتالاز صورت می گیرد.

که البته تمام اندامک ها، میتوکندری پراکسی زوم، شبکه آندوپلاسمی، هسته سلول ، لیزوزوم ها و… از جنس غشای پلاسمایی هستند که خود غشای پلاسمایی نیز از جنس فسفولیپید است.

تاژک های یوکاریوتی از نظر ساختار و نحوه عملکرد با تاژک های باکتریایی متفاوت هستند.

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *