دبیرستان دوره اول

images بعدا تماشا کنیداضافه شد 08:56

ذرات زیراتمی

فیلم آموزشی ذرات زیراتمی و ذرات تشکیل دهنده اتم: الکترون، پروتون و نوترون ها. آموزش نحوه محاسبه و فرمول به دست آوردن عدد جرمی و عدد...