ریاضی

شیب خط بعدا تماشا کنیداضافه شد 02:44

شیب خط

شیب خط aو عرض از مبدا b، به دلیل اینکه معادله استاندارد خط y=ax+b می باشد، پس برای نوشتن معادله خط باید a و b معلوم باشند.با ما همرا...