مفهوم انرژی

250-01 بعدا تماشا کنیداضافه شد

انرژی جنبشی

میدانیم انرژی، توانایی انجام کار است. یعنی منشأ هر کار انجام شده ایی، صورتی از انرژی است. انرژی جنبشی نیز صورتی از انرژی است که به ا...
آهنگ مصرف انرژی بعدا تماشا کنیداضافه شد

آهنگ مصرف انرژی

در طول روز برای انجام کارها و فعالیت های مختلف روزانه به انرژی نیاز داریم. هرچه زمان بیشتری فعالیت کنیم، انرژی بیشتری هم مصرف خواهیم...