مفهوم گرما

گرما بعدا تماشا کنیداضافه شد 09:04

تعریف گرما

تعریف گرما: برای تعریف گرما می گوییم گرما نوعی از انرژی است که بدلیل اختلاف دما میان دو جسم، از جسم با دمای بیشتر، به جسم با دمای کم...
مثال4 گرما بعدا تماشا کنیداضافه شد 05:31

تمرین4 گرما

گرما صورتی از انرژی است که در صورت اختلا ف دما بین دو جسم، از جسم با دمای بالاتر به جسم با دمای پایین تر منتقل می شود.آهنگ تبدیل انر...
مثال3 گرما بعدا تماشا کنیداضافه شد 07:39

تمرین3 گرما

قانون پایستگی انرژی چیست؟ زمانی که مجموع انرژی جنبشی و درونی مقدار ثابتی باشند قانون پایستگی انرژی برقراراست.با ما همراه باشید تا در...
مثال1 گرما بعدا تماشا کنیداضافه شد

تمرین1 گرما

در فیزیک و ترمودینامیک، گرما انرژی جابجا شده از یک جسم به جسم دیگر یا از ناحیه‌ای به ناحیه‌ای دیگر، طی برهم‌کنش‌های گرمایی است.با ما...
تاثیر ناخالصی بر نقطه ذوب و جوش بعدا تماشا کنیداضافه شد

تاثیر ناخالصی بر نقطه ذوب و جوش

نقطه ذوب یک خاصیت فیزیکی است که دما و درجه حرارتی است که یک جسم جامد، ذوب و تبدیل به مایع می شود. می توان گفت درجه حرارتی است که فشا...