مولکول های زیستی

پروتعین بعدا تماشا کنیداضافه شد

پروتئین ها

پروتئین ها از مونومرهای آمینو اسیدی تشکیل شده اند. هزاران نوع پروتئین متفاوت وجود دارد که ساختار سه بعدی متفاوتی دارند. آمینواسیدها...
چربی ها بعدا تماشا کنیداضافه شد

چربی ها(لیپیدها)

چربی ها چربی ها از واحدهای کوچکتری به نام اسید چرب تشکیل شده اند. و اسیدهای چرب شامل یک زنجیر هیدروکربنی آبگریز و بلند، و همینطور یک...
انواع کربوهیدرات بعدا تماشا کنیداضافه شد

انواع کربوهیدرات

مونوساکاریدها ساده ترین کربوهیدرات ها و مونومر هستند. و مهم ترین آن ها هگزوزهای شش کربن مثل گلوکز، گالاکتوز و فروکتوز و پنتوزهای پنج...