گوارش

دستگاه گوارش جانداران مختلف بعدا تماشا کنیداضافه شد 04:33

دستگاه گوارش جانداران مختلف

یکی از مباحث مهم و کاربردی کنکور فصل گوارش در زیست دهم است با ما همراه باشید تا اجزای دستگاه گوارش جانداران مختلف را باهم یاد بگیریم...
مبحث روده بعدا تماشا کنیداضافه شد 18:13

مبحث روده

روده ی باریک طولانی ترین قسمت دستگاه گوارش است که حدود ۵ تا ۶ متر طول دارد و وظیفه ی اصلی روده باریک هضم و جذب مواد غذایی به کمک آنز...