طیف نور مرئی بعدا تماشا کنیداضافه شد 02:09

طیف نور مرئی

زنگ شیمی فیلم آموزشی طیف نور مرئی چیست و تدریس کامل طول موج امواج الکترومغناطیسی و رابطه طول موج و انرژی. تحقیق در مورد نور و ویژگی...