قانون پایستگی ماده

قانون مول بعدا تماشا کنیداضافه شد

مول

مول یک واحد اندازه گیری برای شمردن تعداد ذرات است. از لحاظ نظری می توانیم اتم ها را می توان تک تک شمرد. اما این کار از لحاظ تجربی مم...