مفهوم پاک کننده

اب سخت بعدا تماشا کنیداضافه شد

تعریفی از آب سخت

آهکآب موجود در طبیعت، آبی ناخالص است. علاوه بر گل و لای یا مواردی شبیه به آن، آب ناخالص شامل باکتری های مختلف، گچ و آهک، نمک، ترکیبا...