هندسه

چندضلعی بعدا تماشا کنیداضافه شد 03:16

چندضلعی

در هندسه، چندضلعی یا چندبر به شکلی دوبعدی در صفحه گفته می‌شود که با مسیری بسته شامل تعداد متناهی خطوط راست محیط شده باشد. در ادامه ب...